33.446 (R1992)

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële OntwikkelingDe primaire doelstelling van het Statuut van UNIDO gericht op industriële ontwikkeling sluit niet meer aan bij de speerpunten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en wordt er parlementaire goedkeuring gevraagd met betrekking tot het voornemen om het Statuut op te zeggen. Hiermee zal het lidmaatschap bij UNIDO worden beëindigd.

Op 8 april 1979 kwam te Wenen tot stand het Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) (Trb. 1980, 13PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.446, nr. 5) is op 25 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en PvdD stemden voor.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 12 november 2013. De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling het wetsvoorstel aangehouden in verband met de door de minister uitgesproken intentie om het wetsvoorstel in te trekken.

Dit wetsvoorstel is door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij brief (EK 33.446, G) van 17 maart 2014 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2012

titel

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie der Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten