33.856

Vervallen rupiah-grondslag bij uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945Met dit wetsvoorstel vervalt de aparte rupiah-grondslag, zodat voor alle uitkeringsgerechtigden zal worden uitgegaan van de euro-grondslag.

De rupiah-grondslag maakt een niet te rechtvaardigen onderscheid op grond van nationale afkomst. Door het vervallen van deze toeslag wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen uitkeringsgerechtigden die vervolgd zijn in het voormalige Nederlands-Indië en in Indonesië gevestigd zijn en uitkeringsgerechtigden die elders wonen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 33.856, nr. 2) op 21 mei 2014 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juni 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2014

titel

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 december 2012


Documenten