33.900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingenDit voorstel wijzigt de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Met dit wetsvoorstel kan de wettelijke basis voor het recht van buitenlandse ingezetenen van Caribisch Nederland om een stem uit te brengen en te worden gekozen voor de eilandsraad van het eiland waar ze wonen, in werking treden.

Het wetsvoorstel bevat een (horizon)bepaling die voorkomt dat na een eventuele toekomstige wijziging van de Grondwet buitenlanders indirect zeggenschap zouden krijgen over de samenstelling van de Nederlandse Eerste Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, nr. 2) is op 14 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP stemden voor.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131) en de novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341), vond plaats op 11 oktober 2016. De minister van BZK heeft tijdens dit debat toegezegd dat het wetsvoorstel zal worden ingetrokken en hij heeft de Kamer hierover bij brief van 12 oktober 2016 (EK, F) nader geïnformeerd. De minister heeft het wetsvoorstel bij brief van 23 november 2016 (EK, G) ingetrokken.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL) hadden naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 18 december 2014 (EK, B) over een aan de Tweede Kamer aangeboden notitie over de mogelijkheden om kiescolleges voor de verkiezing van de Eerste Kamer te vormen (mede in verband met toezegging T01709) op 10 februari 2015 besloten de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Een novelle met betrekking tot de kiescolleges (34.341) is op 13 november 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.


Kerngegevens

ingediend

24 maart 2014

titel

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op het tijdstip waarop een wijziging van de Grondwet die voorziet in het kiesrecht van de leden van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer in werking treedt.


Documenten

35