34.341

Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste KamerDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131). Beide wetsvoorstellen vormen de eerste lezing (het overwegingsvoorstel) van deze Grondwetswijziging.

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel 33.131 is gebleken dat een van de onderdelen van dit wetsvoorstel bij de Eerste Kamer op overwegende bezwaren stuit. Het betreft het voorstel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer mede toe te kennen aan de leden van de algemeen vertegenwoordigende organen (eilandsraden) van de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Gelet op het uitgangspunt dat uitsluitend Nederlanders de samenstelling van de Eerste Kamer mogen beïnvloeden, zou toekenning van het kiesrecht voor de Eerste Kamer aan de leden van de eilandsraden betekenen dat ingezetenen zonder de Nederlandse nationaliteit niet langer het kiesrecht voor de eilandsraden kunnen uitoefenen. Om deze consequentie te voorkomen stelt de regering met deze novelle voor om in de Caribische openbare lichamen naast de eilandsraden aparte kiescolleges te vormen, waarvan de leden – tezamen met de leden van provinciale staten – de leden van de Eerste Kamer kiezen.

Het wetsvoorstel 34.702 bevat de tweede lezing van de Grondwetswijziging.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.341, nr. 2) is op 11 februari 2016 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 oktober 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het oorspronkelijke wetsvoorstel en het wetsvoorstel Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33.900), vond plaats op 11 oktober 2016.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2015

titel

Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Over deze wet kan geen referendum in de zin van de Wet raadgevend referendum worden gehouden.

Documenten