33.932

Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomensDit voorstel voorziet in een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in 2014 voor de laagste inkomensgroepen. Met de tegemoetkoming worden voor die groepen ongewenste inkomenseffecten van kabinetsmaatregelen gecompenseerd omdat is gebleken dat hun koopkrachtontwikkeling is achtergebleven bij die van andere inkomensgroepen.

Personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de voor de desbetreffende alleenstaande of de desbetreffende gehuwden van toepassing zijnde bijstandsnorm hebben in 2014 recht op een koopkrachttegemoetkoming van 100 euro voor een paar, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande. Aan huishoudens met een WWB-, Aio-, IOAW- of IOAZ-uitkering kan de uitkering ambtshalve worden toegekend. Voor de overige huishoudens kunnen gemeenten lokaal beleid maken over of en hoe deze groep in aanmerking komt voor een koopkrachttegemoetkoming.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.932, A) is op 24 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2014 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2014

titel

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

25