33.972

Wet aanpassing financieel toetsingskaderDit voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet en beoogt het financieel toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen te verbeteren.

Met de voorgestelde aanpassingen wordt het mogelijk financiële schokken (mee- en tegenvallers) gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – te verwerken. Dat moet bijdragen aan het realiseren van een stabieler pensioen. Met de voorgestelde herstelplansystematiek biedt het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. De combinatie van de aanpassing van het Witteveenkader (33.610 en 33.874) en het ftk leidt tot een premiedaling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 16 oktober 2014 aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 december 2014 na hoofdelijke stemming met 40 stemmen voor (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en ChristenUnie) en 31 stemmen tegen (SP, CDA, PVV, 50PLUS, OSF en PvdD) aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling ingediende motie-Elzinga (SP) c.s. over het meerekenen van de werkelijke buffer (EK, K) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, CDA, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor. De motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een onderzoek naar de effecten van de wet (EK, L) is met algemene stemmen aangenomen. De motie-Postema (PvdA) c.s. over het aanpassen van het strategisch beleggingsbeleid door pensioenfondsen (EK, M) is ingetrokken en de motie-Backer (D66) c.s. over toekomstige wijzigingen van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (EK, N) is aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66 en 50PLUS stemden voor.

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hield op 17 mei 2018 een rondetafelgesprek over de evaluatie van deze wet.

Op 18 november 2014 vond op initiatief van het Eerste Kamerlid Elzinga (SP) een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel plaats.

Voor de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vond op 4 november 2014 een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van SZW plaats.


Kerngegevens

ingediend

23 juni 2014

titel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

200
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] documenten