34.114

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek MoldaviëHet Associatie Akkoord (AA) brengt een associatie tot stand tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Moldavië, anderzijds. Daarmee wordt een nieuwe fase ingeluid van de contractuele betrekkingen tussen de EU en Moldavië, die zijn gericht op politieke associatie en economische integratie.

Het AA beoogt de dynamiek van de betrekkingen tussen de EU en Moldavië verder te benutten en vorm te geven, waarbij de nadruk ligt op cruciale hervormingen, economisch herstel en economische groei, goed bestuur en sectorale samenwerking. Het akkoord is ook een hervormingsagenda voor Moldavië, gebaseerd op een uitgebreid programma voor de aanpassing van de wetgeving van Moldavië aan EU-normen. Toekomstige EU-hulp aan Moldavië wordt gekoppeld aan de hervormingsagenda zoals die naar voren komt uit het akkoord. Om de uitvoering van het AA voor te bereiden en te vergemakkelijken, is een associatie-agenda opgezet.

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.114, nr. 2) is op 7 april 2015 aangenomnen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Houwers, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2015 na stemming bij zitten op opstaan aangenomen. De fracties van PvdD, SP en de PVV stemden tegen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen die de goedkeuring van de Associatieovereenkomsten met Georgië (34.115) en Oekraïne (34.116) beogen.


Kerngegevens

ingediend

18 december 2014

titel

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

De belangrijkste doelstellingen van het akkoord zijn:

  • Politieke associatie en economische integratie tussen partijen bevorderen op basis van gemeenschappelijke waarden en nauwe banden, onder meer door deelname van Moldavië aan EU-beleid.
  • Totstandkoming van een passend kader voor een versterkte politieke dialoog.
  • Bijdragen aan de versterking van de democratie en de politieke, economische en institutionele stabiliteit in Moldavië.
  • Bevordering en versterking van vrede en stabiliteit, op regionaal en internationaal niveau.
  • Scheppen van voorwaarden voor versterkte economische- en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Moldavië in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelszone als bepaald in Titel IV van het akkoord, met inachtneming van de regelgeving van de Wereldhandelsorganisatie.
  • Versterken van de samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid ter bevordering van de rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.
  • Scheppen van de voorwaarden voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden.

Documenten