34.212

Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrechtDit wetsvoorstel (KEI-III) regelt ter vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht de aanpassing van de nieuwe terminologie uit de wetsvoorstellen KEI-I (34.059) en KEI-II (34.138) in alle overige wetten. Met dit voorstel wil de regering een meer overzichtelijke en voorspelbaarder procesgang, een sneller verloop van procedures en een grotere toegankelijkheid van de rechterlijke macht.

Dit voorstel is het derde voorstel in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). De wetsvoorstellen KEI-I en KEI-II veranderen het burgerlijk en bestuursprocesrecht en introduceren nieuwe termen. Met deze invoeringswet worden deze termen aangepast in alle overige wetten. Daarnaast worden de dagvaarding en het verzoekschrift vervangen door de procesinleiding en belemmeringen voor het digitaal voeren van procedures weggenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.212, A) op 10 december 2015 als hamerstuk afgedaan.

Op 2 februari 2016 heeft de Raad voor de Rechtspraak een technische briefing over de KEI-wetsvoorstellen verzorgd.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 juli 2016. Het voorstel is op 12 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 6 december 2016 in het kader van toezegging T02351 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 29 november 2016 over de besluitvorming van de gefaseerde inwerkingtreding wetgeving KEI (EK, K met bijlage) besproken.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 7 juni 2016 een informeel rondetafelgesprek gehouden met personen uit de advocatuur, rechterlijke macht, deurwaarders en vertegenwoordigers van de RvdR, Spir-it, op voorstel van de leden Backer (D66) en Ruers (SP).

Dit wetsvoorstel werd gezamelijk behandeld met de wetsvoorstellen KEI-I (34.059) en KEI-II (34.138) en KEI-IV (34.237 (R2054)).


Kerngegevens

ingediend

27 mei 2015

titel

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, voor verschillende vorderingen, verzoeken en besluiten en voor de verschillende gerechten en verschillende bestuursrechters verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

39