34.233

Verankeren persoonsgebonden budget in ZorgverzekeringswetHet wetsvoorstel introduceert in de Zorgverzekeringswet (Zvw) een nieuw artikel 13a dat voorziet in een plicht voor zorgverzekeraars om in alle polissen de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) ter vergoeding van de kosten van verpleging en verzorging op te nemen. Verder wordt in de Zvw de grondslag opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) regels te stellen over de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden waaronder de verzekerde in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb.

Met het verwerpen door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Wet verbod verticale integratie (33.362) is ook het voorstel voor een wettelijke grondslag voor het Zvw-pgb verworpen. De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire behandeling van dat wetsvoorstel de Motie-Ganzevoort (Groenlinks) c.s. inzake verankering van het persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswet (EK 33.362, M) aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt conform deze motie het Zvw-pgb alsnog wettelijk verankerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.233, A) is op 16 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 juni 2015

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-82] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-82] documenten