Stemming Bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlastVerslag van de vergadering van 30 juni 2015 (2014/2015 nr. 37)

Aanvang: 14.21 uur
Status: gecorrigeerd


Stemming Bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast (33882).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Thom de Graaf (D66):

Voorzitter. Ik kan kort zijn. Wij waren kritisch over het wetsvoorstel, maar de minister van Veiligheid en Justitie heeft zich in zijn beantwoording kranig geweerd en ons overtuigd van het nut van het wetsvoorstel. Er zijn nog wel een paar zwakke plekken in het wetsvoorstel — dan druk ik mij zacht uit — maar die moeten bij de evaluatie maar naar boven komen. Wij hebben geen zodanige bezwaren dat wij ons gedwongen voelen om tegen te stemmen.

De voorzitter:

U stemt dus voor.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ruers (SP):

Voorzitter. Naar de mening van de SP-fractie heeft het wetsvoorstel zowel positieve als minder positieve aspecten. Als positief beschouwen wij het feit dat de regering erkent dat sommige bepalingen in beide wetten niet toereikend zijn gebleken wegens de weerbarstige en veelzijdige problematiek van ernstige overlast in het publieke domein. Als positief beschouwen wij het gegeven dat in het wetsvoorstel nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de preventie van de overlast. Voorkomen is immers nog altijd beter.

Minder gelukkig zijn wij met de terughoudende opstelling van de regering waar het gaat om het aanpakken van ernstige strafbare feiten via het strafrecht. Volgens onze fractie is er, gezien de ervaringen van de afgelopen tien jaar, meer dan genoeg reden om de grote problemen door middel van het strafrecht te beteugelen. In het debat met de minister hebben wij sterk de indruk gekregen dat hij geen zin heeft in de strafrechtelijke benadering van die problemen en dat hij zonder voldoende grond zijn heil voornamelijk zoekt in de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke oplossingen. Wij vrezen dat de samenleving op deze manier met de nieuwe wet weinig zal opschieten en dat het wachten is op de volgende grote calamiteit op het terrein van de openbare orde. Wij geven niettemin het wetsvoorstel het voordeel van de twijfel en zullen het voorstel met die gedachte in het achterhoofd steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer (GroenLinks):

Voorzitter. Ook de fractie van GroenLinks heeft een zorgvuldige afweging gemaakt bij dit wetsvoorstel. Daarbij hebben wij in aanmerking genomen de beantwoording van de minister, die ons op een aantal punten tegemoet kwam, met name daar waar het ging om de proportionaliteit van het inzetten van de instrumenten van de burgemeester en de wijze waarop de burgemeester daarin zijn eigen oordeel kan vellen. Tegelijkertijd vinden wij dat de beantwoording op het gebied van nut en noodzaak nu van deze wet niet overtuigend was, zeker niet in afwachting van een onderzoek van het WODC naar de stapeling van bevoegdheden van de burgemeester en de wijze waarop die in de praktijk zal uitpakken, en gezien de manier waarop een en ander zich verhoudt tot de rol van de gemeenteraad in dezen. Alles afwegende zal mijn fractie dit wetsvoorstel niet steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie deelt de inzet van de regering om voetbalvandalisme en andere vormen van excessieve overlast in het publieke domein stevig aan te pakken, maar bij dit wetsvoorstel hadden wij de afweging te maken of de nieuwe mogelijkheden daaraan een effectieve en rechtmatige bijdrage zouden leveren. De fractie van de ChristenUnie heeft zich uiteindelijk laten overtuigen door een aantal toezeggingen van de minister, die zien op een zorgvuldige omgang met verdachten, ook als zij first offender zijn, op een evaluatie van deze wet en op een brede heroriëntatie op de gereedschapskist van de burgemeester. Daarmee is voor nu voldoende recht gedaan aan onze belangrijkste zorgen. Daarom zullen wij voor dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.