34.246

Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholenDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ypma (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Rog (CDA) voorziet in het verankeren in de wet van de bekostiging van godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan de tot dusver op een jaarlijkse subsidiebeschikking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK,A) is op 20 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 7 februari 2017. Tijdens dit debat is de motie Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK, C) ingediend. Op 14 februari 2017 heeft er een korte derde termijn plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is op 14 februari 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, 50PLUS en PVV stemden tegen. De motie is eveneens na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS en de PVV stemden tegen.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 5 juli 2018 een brief aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOenM) gestuurd met nadere vragen over het ontwerp-Besluit bij dit initiatiefvoorstel. De minister heeft hierop bij brief van 3 oktober 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van schriftelijk overleg (EK, E) dat de commissie op 5 oktober 2018 heeft uitgebracht.

De commissie heeft op 21 december 2018 middels een brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg (EK, G) d.d. 6 december 2018 inzake aanvullende vragen over het ontwerpbesluit over de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (gvo/hvo) op openbare scholen. De minister heeft hierop bij brief van 8 februari 2019 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg (EK, H) dat de commissie op 8 februari 2019 heeft uitgebracht.

Bij brief van 18 februari 2016 (TK 34.246, 4) deelt het lid Ypma mede dat dit initatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Rog.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 8 mei 2017 de brief (EK, D) van de staatssecretaris van OCW inzake de bekrachtiging van dit initiatiefvoorstel ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

2 juli 2015

titel

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op 1 augustus volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten