34.285

Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerkDoel van de verhoging is het mede mogelijk maken dat het portret van Maerten Soolmans en het portret van Oopjen Coppit, geschilderd door Rembrandt van Rijn, in het Nederlandse publieke domein komen. Daartoe reserveert dit begrotingswetsvoorstel middelen waarmee de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) namens de Staat der Nederlanden een van de twee portretten kan verwerven en in eigendom nemen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 34.285, nr. 1) is op 29 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 6 oktober 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en 50PLUS stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling op 6 oktober 2015 is de motie-Kops (PVV) c.s. over het afzien van aankoop van het huwelijksportret van Rembrandt en besteding van het daarvoor uitgetrokken bedrag aan ouderenzorg (EK 34.285 / 34.286, E) ingediend. De motie is op 6 oktober 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 24 oktober 2016 een brief (EK 34.285 / 34.286, H) van de minister van OCW inzake de toezegging 'Alternatieve procedure voor de aankoop van kunstwerken' (T02160) ontvangen.

De commissie heeft op 15 november 2016 besloten af te zien van schriftelijk overleg en wacht de uitkomst van de door de minister van OCW aangekondigde inventarisatie (inzake het aankoopbeleid van de met Nederland vergelijkbare landen) in het voorjaar van 2017 af. Deze inventarisatie heeft de commissie bij brief (EK 34.285 / 34.286, I) van de minister op 22 december 2017 ontvangen.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit (34.286).

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft op 13 oktober 2015 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer gemeld dat de fractie van GroenLinks in de vergadering van 6 oktober 2015 helaas onverwacht niet aanwezig kon zijn bij de stemming over de wetsvoorstellen en ook niet bij de stemming over de motie-Kops c.s.. De leden van de fractie van GroenLinks kunnen niet geacht worden bij deze stemmingen voor of tegen te hebben gestemd.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2015

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 oktober, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

33