Dinsdag 8 maart 2016, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Motie-De Graaf (D66) c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt

Bespreking van de brief van de minister van SZW van 3 maart 2016 over de uitvoering van de motie-De Graaf c.s. over evenwichtiger verhoudingen tussen werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt (verslag schriftelijk overleg: 34300, AA)

3.33972, U

Verslag mondeling overleg over de gevolgen van de lage rente en de ultimate forward rate (ufr) voor de financiële positie van pensioenfondsen

Bespreking van een conceptbrief met vragen naar aanleiding van het mondeling overleg

4.33981, H

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Bespreking van een conceptbrief met een reactie op de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 februari 2016 over voortgang vereenvoudiging Participatiewet/ Wet banenafspraak (EK 33.981, H)

6.Rondvraag


Korte aantekeningen