T02310

Toezegging Vervolgonderzoek Kinderombudsman (34.300, Y)De staatssecretaris van SZW zal, naar aanleiding van vragen van de leden Hoekstra, Nooren, Van Apeldoorn en Vreeman, de Kinderombudsman vragen om een vervolgonderzoek te doen naar het terugdringen van armoede onder kinderen. De onderzoeksopdracht zal aan beide Kamers worden voorgelegd. 


Kerngegevens

Nummer T02310
Status voldaan
Datum toezegging 22 januari 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. E.B. van Apeldoorn (SP)
Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Drs. J.E.A.M. Nooren (PvdA)
Dr. R.L. Vreeman (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen armoedebestrijding
kinderen
Kinderombudsman
Kamerstukken Miljoenennota 2016 (34.300)


Uit de stukken

34.300 Y  p. 3

Staatssecretaris Klijnsma:

Wij hebben veel plezier gehad van het onderzoek van de Kinderombudsman van 2013 met het resultaat dat ertoe strekte dat we gezamenlijk de hand aan de ploeg hebben kunnen slaan. Ik vind het dan ook een heel goed idee van u allen, dus inclusief de indiener van de motie, om de Kinderombudsman te verzoeken in samenspraak met SZW wederom een dergelijk onderzoek te entameren, zodat we de thermometer weer kunnen hanteren.

 34.300 Y p. 9

Staatssecretaris Klijnsma:

Ik zou het fijn vinden om dat onderzoek met de Kinderombudsman te doen. Dan kunnen wij samen kijken naar de vraag of we hier verder nog een onafhankelijke instantie bij moeten betrekken. Dat was namelijk ook een vraag van de heer Van Apeldoorn. Ik zeg deze Kamer toe dat ik heel nauwgezet zal bekijken hoe we dat onderzoek precies kunnen entameren. Ik zal de onderzoeksopdracht aan beide Kamers voorleggen, want dat vind ik netjes. Dan kunnen beide Kamers daarvan het hunne vinden. Bekeken kan dan worden of de attributen die erin zitten, ertoe doen. Ik denk dat dat wezenlijk is.

 34.300 Y p. 11

Staatssecretaris Klijnsma:

De heer Hoekstra heeft gevraagd te letten op de effectiviteit van de maatregelen. Wat levert dat precies op voor individuen? Dat is natuurlijk een lastige onderzoeksvraag, die wel moet worden beantwoord. Ik neem haar graag mee.

 34.300 Y p. 12

Mevrouw Nooren (PvdA):

Ik heb ook twee vragen. Ik heb altijd de indruk dat een groep kinderen niet bereikt wordt. Hoe zorg je dat die mensen wél worden bereikt?

De heer Vreeman (PvdA):

Ik heb een vraag over het onderzoek. [...]Ik ben altijd heel actief geweest in het Jeugdsportfonds. In Tilburg zitten daar zo’n 1.400 kinderen in. Zij kunnen dus gratis sporten bij een vereniging. Er is wel zicht op wie er dan naar zo’n vereniging gaat, maar er is totaal geen zicht op de effecten voor de levensloop van die kinderen. In hoeverre krijgen ze daarmee meer contacten? Als er toch onderzoek wordt gedaan, zou ik graag zien dat er een paar pilots worden georganiseerd. Wat ik zeg, geldt overigens ook voor Stichting Leergeld: wat voor sociale effecten hebben die maatregelen?

34.300 Y p. 13-14

Staatssecretaris Klijnsma:

De heer Vreeman zei: verschillende instellingen zijn al doende om rond dat kind van alles en nog wat aan te dragen. Hij vroeg naar de effecten daarvan op de verdere levensloop van de kinderen. Helpt het als je op een sportclub hebt gezeten? Wij denken met z’n allen «over de duim» van wel, maar we moeten gewoon eens kijken of daar onderzoek naar is gedaan. Ik geloof het wel, maar ik wil daar het mijne van weten. Wellicht kunnen we dat meenemen in het onderzoek van de Kinderombudsman. Want de effecten van het meedoen in de samenleving zijn op alle fronten heel erg aan de orde.

[...]

Mevrouw Nooren vroeg hoe we de gezinnen die nog niet worden bereikt, op de korrel krijgen. Dat moet echt via scholen, sportclubs en voedsel- en kledingbanken. Daar vloeien mooie «stromen» uit voort richting de gemeenten. Dat gaat dus steeds beter. Maar ik wil echt niet pretenderen dat nu alle gezinnen in het vizier zijn. Daarvoor moeten we alle beschikbare middelen benutten.

Mevrouw Nooren (PvdA):

Wordt het bereik in het onderzoek meegenomen?

Staatssecretaris Klijnsma:

Dat zal ik proberen.


Brondocumenten


Historie