T02311

Toezegging Rol scholen (34.300, Y)De staatssecretaris van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Schnabel, Sent en Vreeman, toe om in overlegt te treden met de bewindspersonen van OCW over de rol van scholen bij het terugdringen van armoede onder kinderen en hierover te rapporteren.


Kerngegevens

Nummer T02311
Status voldaan
Datum toezegging 22 januari 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Prof.dr. P. Schnabel (D66)
Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Dr. R.L. Vreeman (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen armoedebestrijding
kinderen
scholen
Kamerstukken Miljoenennota 2016 (34.300)


Uit de stukken

34300 Y p. 6

De heer Schnabel (D66):

Het punt van de heer Vreeman dat mij heel erg aanspreekt – we hadden daar vanmorgen in onze fractie al kort overleg over – is het onderwerp dat in Nederland moeilijk ligt, namelijk dit dat de scholen misschien aangesproken zouden kunnen worden op het zorgen voor goede voeding voor kinderen. [...] Ik vraag de Staatssecretaris dus of het niet tijd wordt om met de Staatssecretaris en de Minister van Onderwijs te praten over de vraag of we op dat gebied de bakens kunnen verzetten.

34300 Y p. 10

Staatssecretaris Klijnsma:

De heer Vreeman had het over het schoolontbijt en over gezondheid in de brede zin van het woord. Kinderen moeten natuurlijk gewoon goed voedsel kunnen krijgen, zodat ze hun vleugels kunnen uitslaan. Ik wil graag de handschoen oppakken om samen met mijn collega’s van OCW te kijken of we hier iets aan kunnen doen en, zo ja, wat.

34300 Y p. 12

Mevrouw Sent (PvdA):

Kunnen we een terugrapportage verwachten naar aanleiding van het gesprek met de bewindslieden van OCW? Zo ja, op welke termijn?

34300 p.13-14

Staatssecretaris Klijnsma:

Als je heel specifiek iets wilt doen voor die kinderen, dan denk ik – vandaar mijn wens om overleg te voeren met mijn collega’s van OCW – dat het wijs is om te kijken hoe je scholen kunt equiperen om heel dichtbij die kinderen zaken aan te bieden.

[...]

Mevrouw Sent vroeg naar het gesprek met OCW. Dat zeg ik graag toe. Ook de gevraagde rapportage zeg ik toe.


Brondocumenten


Historie