34.525

Verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellenDit wetsvoorstel heeft als doel het verruimen en verbreden van de mogelijkheid om onjuistheden in het geluidregister te herstellen.

Verder wordt een omissie hersteld met betrekking tot de hoogte waarop een geluidproductieplafond dient te worden vastgesteld en wordt een aantal verbeteringen aangebracht in het artikel dat regelt dat het besluit tot verlaging van een geluidproductieplafond pas gaat werken als de maatregelen zijn getroffen en het bevoegd gezag dat heeft medegedeeld.

Ook wordt een oplossing gecreëerd voor het ondervonden knelpunt dat de huidige Wet milieubeheer en Wet geluidhinder er toe kunnen leiden dat kostbare geluidmaatregelen bij of aan geluidsgevoelige objecten met een tijdelijke bestemming getroffen moeten worden bij sanering, vaststelling of wijziging van geluidproductieplafonds, of vaststelling van hogere waarden, terwijl die geluidsgevoelige objecten – gelet op de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan – slechts een relatief korte periode aan de geluidsbelasting blootgesteld zullen worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 19 januari 2017 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2016

titel

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

11