Verslag van de vergadering van 27 september 2016 (2016/2017 nr. 1)

Aanvang: 13.46 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33799);

het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (34383);

het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (34384);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015 (34475-A);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015 (34475-B);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2015 (34475-C);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015 (34475-H);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015 (34475-J);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2015 (34475-I);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2015 (34475-IIA);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2015 (34475-IIB);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015 (34475-III);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 (34475-IV);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015 (34475-V);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (34475-VI);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34475-VII);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (34475-VIII);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2015 (34475-X);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 (34475-XII);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (34475-XIII);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34475-XV);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (34475-XVI);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015 (34475-XVII);

het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2015 (34475-XVIII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-A);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-B);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-C);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-J);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-I);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-IIB);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-III);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-IV);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-V);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-X);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVI);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVII);

het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVIII).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening?

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks wil graag aantekening bij wetsvoorstel 33779.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Voorzitter. Wij willen aantekening bij wetsvoorstel 34383, alle wetsvoorstellen onder 34475 met Romeinse cijfers, en de wetsvoorstellen 34485-IV en 34485-XVII.

De voorzitter:

Ik herhaal het eventjes, want het is best veel. U wilt aantekening bij de wetsvoorstellen 34383, 34475-I tot en met de letter J, 34485-IV en 34485-XVII. Bent u akkoord met de andere wijzigingen van de begrotingsstaten?

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dat is juist.

De voorzitter:

Dank u wel.

De aanwezige leden van de fractie van GroenLinks wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 (33799) te hebben kunnen verenigen.

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (34383), Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2015 (34475-A), Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2015 (34475-B), Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2015 (34475-C), Jaarverslag en slotwet BES-fonds 2015 (34475-H), Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2015 (34475-J), Jaarverslag en slotwet van de Koning 2015 (34475-I), Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2015 (34475-IIA), Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2015 (34475-IIB), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015 (34475-III), Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2015 (34475-IV), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2015 (34475-V), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 (34475-VI), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2015 (34475-VII), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 (34475-VIII), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2015 (34475-X), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 (34475-XII), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (34475-XIII), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (34475-XV), Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (34475-XVI), Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015 (34475-XVII), Jaarverslag en slotwet Wonen en Rijksdienst 2015 (34475-XVIII), Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-IV) en Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVII) te hebben kunnen verenigen.