33.799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugsDit wetsvoorstel regelt in het Wetboek van Strafvordering dat de politie alcohol- en drugstesten (middelentesten) mag afnemen bij plegers van geweldsmisdrijven. Hiermee wil het kabinet de aanpak van (huiselijk) geweld onder invloed van alcohol en drugs verbeteren.

Hiermee kan bij plegers van geweldsmisdrijven middelengebruik leiden tot het opleggen van bijzondere voorwaarden en het aanmerken van dat gebruik als strafverzwaringsgrond bij geweldpleging. De verkregen informatie over middelengebruik wordt vastgelegd in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Die registratie vormt de basis voor het daarop volgende justitiële traject.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.799, A) is op 19 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdA, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van GroenLinks is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2013

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

43