Doelstelling van dit wetsvoorstel is het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard, waaronder onjuiste verwijzingen en verduidelijkingen.

Dit voorstel van wet bevat wijzigingen van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Spoorwegwet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 april 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

13