34.608

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actieDit wetsvoorstel maakt het voor gedupeerden makkelijker om in een collectieve actie schade te verhalen. Hiermee wordt voorkomen dat er meerdere procedures worden gestart door verschillende belangenorganisaties over dezelfde gebeurtenis.

Met dit voorstel is gezocht naar een balans tussen het belang van gedupeerden en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Er is één regime opgesteld voor alle schadevergoedingsacties. Als onder het huidige recht voor een partij al een verplichting tot schadevergoeding rust, kan daarvoor straks ook een collectieve actie worden ingesteld. Hierbij is het niet van belang of het gaat om een schadevergoeding in geld of niet. Dit wetsvoorstel verandert het materiële aansprakelijkheids- of schadevergoedingsrecht niet.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 29 januari 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 november 2016

titel

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Hoofdlijnen

  • Het schikken van een zaak wordt aantrekkelijker door verbetering van de kwaliteit van collectieve belangenbehartigers, coördinatie van collectieve procedures en meer finaliteit.
  • Er komt één regime voor collectieve acties op grond van artikel 3:305a BW, ongeacht of ze strekken tot schadevergoeding in geld of niet.
  • De ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties voor het instellen van een collectieve vordering worden aangescherpt op het punt van governance, financiering en representativiteit. Een uitzondering geldt voor bepaalde gevallen waarin het stellen van deze eisen disproportioneel zouden zijn.
  • Een collectieve vordering moet een voldoende nauwe band hebben met de Nederlandse rechtssfeer.
  • Alle collectieve acties moeten als vorderingsprocedure worden aangebracht bij de rechtbank Amsterdam en worden aangetekend in een register voor collectieve acties.
  • Als meer belangenorganisaties een collectieve vordering willen instellen voor dezelfde gebeurtenis of gebeurtenissen over soortgelijke feitelijke en rechtsvragen, wijst de rechter uit hun midden de meest geschikte aan als Exclusieve Belangenbehartiger voor alle gedupeerden.
  • De niet-aangewezen belangenbehartigers blijven wel partij in de procedure.
  • Na aanwijzing van de Exclusieve Belangenbehartiger kunnen gedupeerden zich aan de collectieve belangenbehartiging onttrekken door een opt out.
  • De uitspraak van de rechter in de procedure is bindend voor alle gedupeerden die niet hebben ge-optout.

Documenten

34