Verslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM) (35148);
  • het wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) (34608).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM) (35148) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb begrepen dat de fractie van GroenLinks een verklaring wenst af te leggen. Meneer Binnema.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het wetsvoorstel met nummer 35148. Wij willen daarbij de nadrukkelijke wens meegeven dat dit vergrote belang in Air France-KLM zich erop richt om het vliegverkeer verder te verduurzamen en om het alternatief dat de trein kan bieden, zeker op de korte afstanden, nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. We hopen dat wat dat betreft deze keuze op die manier positief zou kunnen uitpakken en aan een aantal belangrijke doelstellingen kan bijdragen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Binnema. U was heel snel met het spreken. Het ging zo snel dat ik hoop dat iedereen het goed begrepen heeft.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemers van de initiatiefwetsvoorstellen, de heren Verhoeven en Koopmans, en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat mevrouw Bikker een punt van orde heeft.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker i (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zou graag een korte heropening aanvragen van het debat over het wetsvoorstel ten aanzien van de majesteitsschennis om een motie te kunnen indienen.

De voorzitter:

Ik kijk even rond in de Kamer en zie geen bezwaar daartegen.