34.679

Invoering landelijk asbestvolgsysteemMet dit wetsvoorstel wordt de naleving van de asbestregelgeving verbeterd. De asbestregelgeving heeft tot doel te voorkomen dat bij asbestsanering nadelige gevolgen optreden voor de gezondheid van de mens of voor het milieu of dat in dat kader risico’s ontstaan voor werknemers.

Er wordt aan de bestaande en op vrijwillge basis functionerende digitaal landelijk asbestvolgsysteem (LAVS) een wettelijke status gegeven. Het LAVS is een landelijke voorziening waarin alle informatie die moet worden verstrekt over handelingen die in de loop van de asbestsaneringsketen worden verricht, systematisch wordt opgeslagen en voor de daarbij betrokken overheden en bedrijven toegankelijk wordt gemaakt.

Daarnaast wordt met het voorstel een wettelijke grondslag ingevoerd om bij algemene maatregel van bestuur verplicht te stellen dat de volgens de geldende regelgeving vereiste informatie over handelingen in het kader van asbestsaneringen uitsluitend nog met gebruikmaking van het LAVS langs elektronische weg wordt verstrekt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 15 juni 2017 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 4 juli 2017 als hamerstuk afgedaan.  


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2017

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en van de Woningwet in verband met het invoeren van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen van de Wet milieubeheer

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

14