34.775 I

Begrotingsstaat Koning 2018Dit wetsvoorstel bevat de begrotingsstaat van uitgaven van de Koning voor 2018.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 21 december 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De FvD-fractie stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten