34.853 (R2096)

Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuivingDit voorstel van rijkswet keurt het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86PDF-document (Engelstalig), en Trb. 2017, 194PDF-document (Nederlandstalig) goed. Het Verdrag strekt ertoe wereldwijd de uitkomsten van het zogenoemde project base erosion and profit shifting (BEPS) van de Raad van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de leiders van de G20 – met betrekking tot het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belastingverdragen en het verbeteren van geschillenbeslechting – op een snelle en efficiënte wijze door te laten werken in de bilaterale belastingverdragen van de landen die aan dit BEPS-project deelnemen.

Met dit Verdrag kunnen ook de door het Koninkrijk der Nederlanden gesloten belastingverdragen in lijn worden gebracht met de uitkomsten van dit BEPS-project zonder dat hiervoor bilaterale onderhandelingen nodig zijn. Dit geldt, naast de ten behoeve van het land Nederland gesloten belastingverdragen, ook voor de belastingverdragen die ten behoeve van Curaçao zijn gesloten, omdat de regering van Curaçao heeft aangegeven medegelding te wensen. Ten behoeve van Curaçao zijn twee belastingverdragen gesloten, die de regering van Curaçao beide onder de werking van het Verdrag wenst te brengen. De regering van Aruba, waarvoor geen enkel dubbel belastingverdrag geldt, heeft aangegeven geen medegelding te wensen. De regering van Sint Maarten waarvoor slechts één belastingverdrag geldt, heeft eveneens aangegeven geen medegelding te wensen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 februari 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2017

titel

Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

22