34.858

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018Dit wetsvoorstel heeft tot doel verbeteringen aan te brengen in het stelsel van medezeggenschap in zorginstellingen, zoals dat is neergelegd in de huidige Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Het voorstel beoogt de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van zorginstellingen, en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wens van instellingsbesturen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wmcz zijn:

 • het invoeren van gelaagdheid in de medezeggenschap;
 • uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels moeten worden gesteld;
 • het vervangen van het verzwaard adviesrecht door een instemmingsrecht met een zwaarder toetsingscriterium;
 • de verplichting van de instelling de cliëntenraad het gebruik toe te staan van de noodzakelijke voorzieningen alsmede de financiële middelen ter beschikking te stellen die de cliëntenraad redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren;
 • het regelen van toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.);
 • het toekennen van het recht van enquête aan cliëntenraden;
 • het verplichten tot openbaarmaking vacatures voor de cliëntenraad;
 • het regelen van de verplichting voor de instelling om de cliëntenraad desgevraagd hulp te verlenen bij het inventariseren van de wensen van zijn achterban;
 • aanscherpen van de voorwaarde tot tijdig vragen van advies of instemming;
 • de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een cliëntenraad te ontbinden die structureel tekortschiet in de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij dient te behartigen; en
 • vervallen van de verplichting van de instelling tot het opstellen van een schriftelijk verslag over wetstoepassing

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 20 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 december 2017

titel

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

65
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-65] documenten