34.929

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021In september 2017 is een wetsvoorstel aangenomen waarmee de indexering van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor het jaar 2018 achterwege is gelaten. Vervolgens is in het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst»PDF-document het voornemen aangekondigd de indexatie van het eigen risico tot en met 2021 achterwege te laten, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat erop is gericht om de stapeling van eigen betalingen in de zorg en ondersteuning te verminderen. Dit voorstel strekt tot uitvoering van dit voornemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV en DENK.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PvdD, SGP, ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel werd een drietal moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

9 april 2018

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Medische Zorg en Sport

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019


Documenten

35