Stemming Ongewijzigd laten verplicht eigen risicoVerslag van de vergadering van 25 september 2018 (2018/2019 nr. 1)

Aanvang: 14.03 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Ongewijzigd laten verplicht eigen risico

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34929).

(Zie vergadering van 11 september 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Don i (SP):

Voorzitter. De motie 34929, letter F, trek ik in.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Don c.s. (34929, letter F) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Don i (SP):

Voorzitter. Met frisse tegenzin zullen we voor dit wetsvoorstel stemmen. De tegenzin zit erin dat de minister niet geïnteresseerd is om naar de effecten en de gevolgen van zorgmijding te kijken. De frissigheid daarentegen zit erin dat het eigen risico, tenslotte een belangrijk SP-onderwerp, de komende jaren niet verder zal stijgen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Don. Meneer Van Kesteren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ton van Kesteren i (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De PVV-fractie zal tegen de bevriezing van het verplichte eigen risico stemmen, omdat wij vinden dat het verplichte eigen risico zou moeten worden verlaagd en zelfs zou moeten worden afgeschaft. De argumenten hiervoor hebben we al eerder met u gedeeld in het beleidsdebat.

Dan de motie-Nooren met letter G. Vooropgesteld: het verplichte eigen risico schiet zijn doel voorbij. De motie-Nooren bevestigt deze situatie, zowel voor het zorgsysteem als voor de verzekerden. Dat betreft met name chronisch zieken, ouderen en middengroepen die het qua vaste lasten al moeilijk genoeg hebben om elke maand weer de eindjes aan elkaar te knopen. Mede daarom vindt de PVV-fractie dat wij de motie-Nooren kunnen steunen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Kesteren. Ik kijk nog even rond of er nog andere leden zijn die een stemverklaring willen afleggen. Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.