34.956

Deactivering van de quotumheffingDit voorstel wijzigt de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981). Het creëert de mogelijkheid tot het deactiveren van een eerder geactiveerde quotumheffing, als het afgesproken aantal banen voor arbeidsbeperkten in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd. De uitvoering van de quotumheffing, nadat deze voor een sector is geactiveerd, wordt opgeschort voor de kalenderjaren die zijn gelegen voor 1 januari 2022. De maatregel gaat gelden voor zowel de overheidssector als de marktsector.

De maatregel is er onder andere op gericht de overheidssector de tijd te geven een inhaalslag te maken om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. De in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 overeengekomen oplopende reeks van jaarlijks te realiseren banen in het kader van de banenafspraak blijft daarbij onverkort gelden.

Het voorstel bevat ook een technische wijziging om buiten twijfel te stellen dat een arbeidsbeperkte meetelt voor de banenafspraak en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak en de zgn. uitlooptermijn geldt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 januari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdA, PvdD, DENK, SP en GroenLinks.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF.

De tijdens de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 5 november 2019 ingediende motie-Kox (SP) c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking (EK, G) is op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en Fractie-Otten stemden tegen deze motie.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 24 november 2020 besloten de brief van de staatssecretaris van SZW van 20 november 2020 (EK 33.981 / 34.352, P) met een reactie op het onderzoek voor Cedris over de tellingen van de banenafspraak niet apart in behandeling te nemen, maar deze desgewenst te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief (35.394).


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2018

titel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten