34.958

Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevensDit wetsvoorstel vraagt de parlementaire goedkeuring van de op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika (VS) inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 HeruitgavePDF-document) en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2018, 39PDF-document).

Deze verdragen betroffen ten tijde van de totstandkoming geheime verdragen, in de zin van het toenmalige artikel 62 van de Grondwet, die niet aan het parlement ter goedkeuring hoefden te worden voorgelegd. Gezien de gevoeligheid van het uitwisselen van gerubriceerde en (deels) militaire gegevens hebben de verdragen destijds op verzoek van VS bij de totstandkoming een geheim karakter gekregen.

Een van de redenen voor derubricering van de twee verdragen is dat op het moment van indiening van dit wetsvoorstel wordt onderhandeld met de VS over twee verdragen op defensieterrein. De wens bestaat om in die verdragen te kunnen verwijzen naar de onderhavige verdragen waarvoor nu de goedkeuring wordt gevraagd. Het is de bedoeling dat de oude beveiligingsverdragen van toepassing worden verklaard op de twee nieuwe verdragen. De andere reden is dat wanneer er niet langer dwingende argumenten zijn om, in het belang van het Koninkrijk, vast te houden aan geheimhouding, er overgegaan kan en moet worden tot openbaarmaking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2019 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2018

titel

Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

14