34.979

Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaartDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van de Verordening voorvallen (376/2014PDF-document) met betrekking tot het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart. Hiermee wordt de praktijk rond de analyse van veiligheidsinformatie verbeterd.

De Verordening regelt de verdere uitbreiding van systemen voor verplichte meldingen van voorvallen in de burgerluchtvaart, waarbij vrijwillige meldingen gezien worden als belangrijke informatiebron. De Verordening regelt de verzameling en opslag van informatie en de kwaliteit van deze voorvalmeldingen. Het bevat een nadere regeling voor het centraal vastleggen van voorvalinformatie en de daaruit gegenereerde analyses op nationaal en Europees niveau. Tenminste jaarlijks wordt een veiligheidsoverzicht gepubliceerd. In de verordening wordt hoge prioriteit gegeven aan het juist gebruik van gemelde informatie, de daarvan afgeleide informatie en een gerichte bescherming van melders en in de melding genoemde personen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 21 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2018

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

12