30.862 / 30.863 / 30.864 / 30.866 / 30.867, G

Motie-Hofstra (VVD) c.s. inzake de koppeling tussen vaarwegverdieping en voorgenomen natuurherstel en inzake de spoedige verbetering van de vaarweg naar AntwerpenIn deze motie spreekt de Kamer uit dat de koppeling in de Scheldeverdragen tussen vaarwegverdieping en, via ontpoldering, voorgenomen natuurherstel, ongedaan gemaakt dient te worden. Tevens spreekt de Kamer uit dat de vaarweg naar Antwerpen spoedig dient te worden verbeterd, zonder enige ontpoldering op Nederlands grondgebied (Hedwigepolder en het Zwin).Kerngegevens