31.700, B

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. inzake de kredietcrisis die om een gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises vraagtIn deze motie wordt de regering verzocht initiatieven te ontplooien, zowel nationaal als internationaal, om te komen tot de ontwikkeling van scenario's waarin de crises waar de wereldbevolking mee kampt, zoals de vraagstukken van schaarste (voedsel en energie) en klimaat, in samenhang worden aangepakt.Kerngegevens

nummer 31.700, B
ingediend 4 november 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 november 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde tegen
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
H.C.P. Noten
C. P. Thissen (GroenLinks)
F.J.M. Werner
D. Yildirim
dossier(s) Miljoenennota 2009 (31.700)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 20 februari 2009 (EK 31.700, G) een reactie gegeven op de motie. Bij brief van 21 september 2009 (EK 32.123, B) heeft de minister de voortgangsrapportage over de in de brief van 20 februari 2009 genoemde initiatieven aan de Kamer aangeboden. Bij brief van 30 maart 2010 (TK 31.793, nr. 39) heeft de minister van VROM de publicatie «Schaarste & Transitie, kennisvragen voor toekomstig beleid» aangeboden. In grote lijnen waren de bevindingen van deze verkenning al geschetst in de voortgangsbrief van 21 september 2009.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 12 mei 2011 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister-president, minister van Algemene Zaken, over openstaande toezeggingen (EK 32.500 III, C) uitgebracht.

De commissie voor Financiën heeft op 9 september 2011 nog een verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500, Y) met de minister-president, minister van Algemene Zaken, over deze toezegging uitgebracht. De commissie heeft dit verslag op 27 september 2011 voor kennisgeving aangenomen.