31.755, F

Motie-Putters (PvdA) c.s. over de bevordering van vroegtijdige participatie en verantwoording in het besluitvormingproces bij bouw- en infrastructurele projectenIn deze motie wordt de regering verzocht wettelijk te verankeren dat het bevoegd gezag verplicht is om naast de bevordering van vroege participatie, in het besluitvormingsproces verantwoording af te leggen aan belanghebbenden over wat er met de resultaten van de participatie is gebeurd.Kerngegevens

nummer 31.755, F
ingediend 8 december 2009
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 1 juni 2010
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door B. Böhler
J. Hamel
M.J.M. Kox (SP)
M.C. Meindertsma
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (31.755)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI bespreekt op 11 mei 2010 de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 april 2010 (verslag schriftelijk overleg, EK 31.755, J) over aangehouden moties participatie MER.