31.755, G

Motie-Putters (PvdA) c.s. over het begrip 'passende beoordeling'In deze motie wordt de regering verzocht het begrip ‘passende beoordeling’ nader uit te werken en de Kamer te informeren op welke wijze deze zal worden verankerd binnen het kader van de Wet Milieubeheer inzake de MER, of in lagere regelgeving zoals het Besluit MER. Volgens de indieners is in de MER-wetgeving geen koppeling gelegd tussen het MER voor projecten (Besluit MER) en een passende beoordeling voor deze projecten en dat kan leiden tot onzorgvuldige besluitvorming kan leiden.Kerngegevens

nummer 31.755, G
ingediend 8 december 2009
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 1 juni 2010
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door B. Böhler
J. Hamel
M.C. Meindertsma
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage (31.755)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI bespreekt op 11 mei 2010 de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 april 2010 (verslag schriftelijk overleg, EK 31.755, J) over aangehouden moties participatie MER.