35.036

Wet maatregelen middenhuurDit voorstel wijzigt de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet met het oog op het vergroten van het aanbod huurwoningen met een middenhuur. De maatregelen betreffen de in het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst»PDF-document van het kabinet-Rutte III opgenomen afspraak dat er voor een goed functionerende woningmarkt meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector moeten komen.

Middenhuurwoningen zijn woningen met een huurprijs vanaf de liberalisatiegrens van € 710,68 tot circa € 1.000. Met de voorgestelde wijziging van de Huisvestingswet 2014 wordt verduidelijkt dat ook middenhuurwoningen onder de woonruimteverdeling op basis van deze wet kunnen worden toegewezen. De voorgestelde wijziging van de Woningwet heeft betrekking op het vereenvoudigen van de markttoets voor toegelaten instellingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 2 april 2019 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 ter verduidelijking van woonruimteverdeling van middenhuurwoningen en van de Woningwet ter vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure voor werkzaamheden die niet behoren tot diensten van algemeen economisch belang (Wet maatregelen middenhuur)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

46