35.056

Staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van DublinclaimantenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:1491) van 2 mei 2018. Hiermee wordt staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten geregeld. Om te kunnen beoordelen of tot inbewaringstelling op grond van deze bepalingen moet worden overgegaan, kan het nodig zijn om de vreemdeling eerst staande te houden, over te brengen naar een plaats bestemd voor verhoor en aldaar enige tijd op te houden.

De bestaande bevoegdheden kunnen voor deze categorieën vreemdelingen niet worden gebruikt, omdat die bevoegdheden bedoeld zijn voor situaties waarbij een redelijk vermoeden bestaat van illegaal verblijf. Een vreemdeling die een verblijfsaanvraag heeft ingediend verblijft meestal rechtmatig in Nederland. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor vreemde­lingen die rechtmatig verblijf hebben in afwachting van een beslissing op een verblijfsaanvraag. Hierbij kan worden gedacht aan staandehouding, overbrenging en ophouding ten behoeve van inbewaringstelling van asielzoekers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK nr. 2) op 17 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 februari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2018

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

9