35.071 (R2110)

Rijkswet aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenarenDit voorstel van rijkswet wijzigt de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet ten behoeve van de invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers van die wet hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen. Het voorstel Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren (35.073) strekt daartoe. In dat wetsvoorstel worden de benodigde aanpassingen in de wetten van alle ministeries opgenomen.

Ter invoering van de Wnra dienen daarnaast de onderhavige drie rijkswetten te worden aangepast. Daartoe strekt dit wetsvoorstel, dat inhoudelijk een geheel vormt met de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren. De uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren, liggen tevens ten grondslag aan de aanpassingen in dit voorstel van rijkswet. Het belangrijkste uitgangspunt van de invoerings- en aanpassingswetgeving is dat zij technisch van aard is. De drie rijkswetten worden in dit voorstel dan ook uitsluitend technisch gewijzigd en in overeenstemming gebracht met het systeem van de Wnra.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 20 december 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 november 2018

titel

Aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

9