35.089

Aanpassing wetten in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijsDit voorstel bevat de aanpassingswetgeving die uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voortvloeit voor de onderwijssectoren en maakt het daarmee mogelijk dat de Wnra voor de onderwijssectoren in werking kan treden.

De Wnra raakt alleen de onderwijssectoren die naast bijzondere scholen of instellingen ook openbare scholen of instellingen kennen. Op dit moment is de Ambtenarenwet, met de eenzijdige ambtelijke aanstelling, alleen van toepassing op het personeel dat in het openbaar onderwijs werkzaam is. Het betreft de sectoren primair en voortgezet onderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra (UMC’s). De sectoren middelbaar en hoger beroepsonderwijs worden niet geraakt door de Wnra; deze sectoren kennen uitsluitend bijzondere instellingen, waar het private arbeidsrecht al van toepassing is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 18 juni 2019 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 september 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2018

titel

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

22