Verslag van de vergadering van 24 september 2019 (2019/2020 nr. 1)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080);
 • het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2018 (35200-I);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2018 (35200-IIA);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (35200-IIB);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (35200-III);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (35200-IV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (35200-V);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 (35200-VI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (35200-VII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (35200-VIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 (35200-IX);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018 (35200-X);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018 (35200-XII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 (35200-XIII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (35200-XV);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (35200-XVI);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018 (35200-XVII);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2018 (35200-A);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 (35200-B);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018 (35200-C);
 • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018 (35200-J);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-I);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIA);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IIB);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-III);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-V);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-VII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-X);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XIV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-A);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-C);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-J).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Verlangt iemand een verklaring af te leggen? Mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bezaan i (PVV):

Dank u, voorzitter, dat ik mijn verklaring betreffende het wetsvoorstel Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen (35080) mag afleggen. Voor de in dit wetsvoorstel genoemde delicten komt er een verhoging van de strafmaxima. De PVV-fractie zal voor dit wetsvoorstel stemmen, maar wenst aantekening dat zij geacht wenst te worden tegen artikel II, onderdeel B, van het wetsvoorstel te hebben gestemd. Dit omdat de PVV-fractie van mening is dat artikel 137d Wetboek van Strafrecht onnodig de vrijheid van meningsuiting beperkt, terwijl deze juist zou moeten worden verruimd. Wat de PVV-fractie betreft zou in artikel 137d Wetboek van Strafrecht alleen aanzetten tot geweld strafbaar moeten worden gesteld. De overige genoemde delicten kunnen via andere wegen binnen het huidige strafrecht worden aangepakt.

Dank u voor uw aandacht.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bezaan. Ik interpreteer uw verklaring als volgt. U zegt dat u zich aansluit bij het hamerstuk, maar wel aantekening vraagt.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080) te hebben kunnen verenigen.

De wetsvoorstellen zijn aanvaard.

Ik stel aan de Kamer voor de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze vergadering.