35.095 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuuur en Wetenschap voor het jaar 2018. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 20 december 2018 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft wetsvoorstel op 29 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

8