T02660

Toezegging In gesprek treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat teneinde het kostenpeil in Caribisch Nederland te verlagen (35.000 / CXIX)De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer toe in gesprek te treden met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat teneinde het kostenpeil in Caribisch Nederland te verlagen.


Kerngegevens

Nummer T02660
Status voldaan
Datum toezegging 16 oktober 2018
Deadline 1 juli 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Onderwerpen bestaanszekerheid
Caribisch Nederland
coördinerende rol
ijkpunt
kostenpeil
sociaal minimum
Kamerstukken Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX)
Miljoenennota 2019 (35.000)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2018-2019, 35000 IV / CXIX, A, p.13:

Staatssecretaris Knops:

Wat zijn de mogelijkheden om iets aan de kostenkant te doen? Ik heb al toegezegd dat ik in gesprek ga met de collega’s van IenW en EZK. Dat ben ik al maar dat heeft nog niet geleid tot een oplossing waarvan ik denk dat die voldoende is. Daar ga ik voortvarend mee aan de slag. Zo zijn er een aantal initiatieven gekomen, ook vanuit de Regio Envelop, om de landbouw te versterken. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat Saba en Sint-Eustatius kleine eilanden zijn, waar de schaal waarop je dingen kunt doen, altijd een probleem is. Dat zorgt altijd voor meer kosten.


Brondocumenten


Historie