Stemming Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EUVerslag van de vergadering van 29 januari 2019 (2018/2019 nr. 16)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EU

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22) (34914).

(Zie vergadering van 22 januari 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel 34914, Implementatie Vierde Spoorwegpakket. Ik heet de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, die namens de regering aanwezig is bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik constateer dat dat het geval is.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Met dit Vierde Spoorwegpakket wordt aan marktwerking op het hoofdspoor concreet invulling gegeven. Dit voorstel beperkt de vrije ruimte die we straks hebben om onze eigen nationale keuzes te maken. De staatssecretaris gaf geen inzicht in de richting die het kabinet wilde kiezen. Dit is de laatste halte om de wissel te verzetten. Daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Meneer Kuiper.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kuiper i (ChristenUnie):

Voorzitter. In het debat van vorige week heeft mijn fractie zorgen geuit over het ontstaan van een geliberaliseerde Europese spoorwegruimte waarin nationale overheden de grip verliezen op wat er op het eigen railnet gebeurt. Die zorgen zijn niet geheel weg, want dit is de tendens van dit Vierde Spoorwegpakket. De staatssecretaris heeft duidelijk weten te maken dat Nederland de ruimte houdt eigen keuzes te maken en daarvoor ook geen goedkeuring behoeft vanuit Brussel. Ook hebben we gemerkt dat het de brede inzet is om de ordening op het spoor die ons voor ogen staat te behouden met NS als vervoerder op het ongedeelde hoofdnet. We geven aan het voorstel daarom het voordeel van de twijfel en zullen het steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kuiper. Meneer Binnema.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Binnema i (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. We hebben vorige week een boeiend debat gehad waarin de meer pragmatische houding van "het kan nog steeds, ook via onderhandse gunning" tegenover een meer principiële houding stond over de koers die met marktwerking ingezet is. Onze conclusie was en is dat hierbij het principe van marktwerking vooropstaat en dat degenen die iets anders willen, iets te bewijzen hebben. Die logica zou wat ons betreft andersom moeten zijn. Daarom zullen wij tegen dit pakket stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Binnema. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, 50PLUS, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik dank de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor haar aanwezigheid en ik schors de vergadering voor een kort moment.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.