34.914

Implementatie Vierde spoorwegpakketDit wetsvoorstel implementeert het Vierde Spoorwegpakket in de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000, de Wet lokaal spoor en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de kwaliteit, de concurrentiekracht en de efficiëntie van de Europese spoorwegsector.

Het spoorwegpakket bestaat uit Europese richtlijnen en verordeningen die de barrières voor de eenwording van de Europese spoorwegruimte wegnemen. Ook verbetert het pakket de veiligheid, interoperabiliteit en betrouwbaarheid van die spoorwegruimte. Het pakket bestaat uit een marktpijler en een technische pijler. De marktpijler heeft betrekking op de steeds verdergaande openstelling van de spoormarkt waarbij de mogelijkheden voor het onderhands gunnen van openbaredienstcontracten voor spoorvervoer worden beperkt en waarbij spoorwegondernemingen recht op toegang tot de infrastructuur krijgen ten behoeve van het verrichten van personen-vervoerdiensten per spoor in de lidstaten. De technische pijler heeft betrekking op de veiligheid en interoperabiliteit van het Europese spoorwegsysteem.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, DENK, FvD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 22 januari 2019.

Het voorstel is op 29 januari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en D66.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD, SP en PVV.


Kerngegevens

ingediend

19 maart 2018

titel

Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

De marktpijler heeft betrekking op:

De technische pijler heeft betrekking op:

  • Verordening (EU) 2016/796 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie. Deze verordening vervangt verordening (EG) nr. 881/2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau;
  • Richtlijn 2016/797/EU betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie. Deze richtlijn betreft een herschikking ter vervanging van richtlijn 2008/57/EG;
  • Richtlijn 2016/798/EU inzake veiligheid op het spoor. Deze richtlijn betreft een herschikking ter vervanging van richtlijn 2004/49/EG.

Documenten

49