Stemming moties Kansspelen op afstandVerslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Kansspelen op afstand

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand,

te weten:

  • de motie-Bikker c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (33996, letter K);
  • de motie-Postema c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (33996, letter L);
  • de motie-Postema c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (33996, letter M);
  • de motie-Diederik van Dijk c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (33996, letter N);
  • de motie-Gerkens c.s. over vergunningverlening voor het aanbieden van kansspelen op afstand (33996, letter O);
  • de motie-Strik c.s. over een algeheel reclameverbod op kansspelen op afstand (33996, letter P).

(Zie vergadering van 12 februari 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. We stemmen eerst over de moties en dan over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen (33996).

Ik heet uiteraard graag de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid, die namens de regering aanwezig zijn bij de stemmingen, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dercksen i (PVV):

Voorzitter. Ik heb twee stemverklaringen. De eerste gaat over de motie van de heer Postema op stuk 33996, letter M. Die motie bewerkstelligt een doel dat wij onderschrijven, namelijk het weren van illegale sites, maar wij achten het ingrijpen op internet een te grote ingreep door de overheid. Het internet hoort vrij te zijn en te blijven. We zien in de landen om ons heen dat ook politieke vrijheden op het internet worden ingeperkt.

Daarnaast heeft de motie nog technische en juridische complicaties. Daarom zullen wij tegen die motie stemmen.

Dan de motie Gerkens onder letter O. Wij steunen de motie van de heer Postema onder letter L. Die zorgt voor een bevriezingsperiode van twee jaar en dat vinden wij lang genoeg om het doel van de motie te dienen. Daarom vinden wij de vijf jaar te ver gaan.

De voorzitter:

Dank. Mevrouw Van Bijsterveld.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Bijsterveld i (CDA):

Voorzitter. Is het toegestaan om direct een stemverklaring over het wetsvoorstel zelf af te leggen?

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Van Bijsterveld (CDA):

Voorzitter. Onlinegokspelen zijn extreem verslavend. De goedbedoelde drempels in het wetsvoorstel zijn naar de mening van onze fractie te ontwijken. De figuur van de verslavingsofficier lijkt ons een papieren werkelijkheid. De regelgeving is zo complex dat voor de handhaving ervan valt te vrezen. Mijn fractie zal dus tegen het wetsvoorstel stemmen.

Mijn fractie steunt de motie over het beschermen van jeugdigen. Dat is de motie onder letter K. Wij steunen ook de motie-Diederik van Dijk onder letter N, over de studie omtrent het weren van reclame. Mijn fractie verwacht dat we de uitkomsten van die studie binnen drie maanden tegemoet kunnen zien. In afwachting daarvan steunen wij ook de motie onder letter P, over het algeheel reclameverbod. De motie onder letter M geven wij het voordeel van de twijfel. De moties over het weren van voormalig illegaal aanbod liggen wat betreft de toetsing aan de betrouwbaarheid al in de wet vastgelegd en zijn in die zin overbodig. Voor het overige, voor zover zij vooral ook buitenlandse aanbieders proberen te weren, twijfelt mijn fractie aan de houdbaarheid ervan. Het enige alternatief voor de laatste twee moties is wat ons betreft tegen het wetsvoorstel stemmen. Die twee moties zullen wij dus niet steunen.

De voorzitter:

Dank. Mevrouw Andriessen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Andriessen i (D66):

Voorzitter. Mijn fractie heeft er geen twijfel over laten bestaan dat wij erg zijn voor een betere bescherming van de spelers die online aan gokspelen doen. Dat vraagt echt om een betere bescherming, dus ook al is het wetsvoorstel niet helemaal perfect, wij zullen er toch voor stemmen.

Dan de moties. Er zijn een paar sympathieke moties, zoals de motie onder letter K en de motie onder letter L. Daar zullen wij voor stemmen. Wij zijn niet zo enthousiast over de motie van de heer Postema onder letter M, over een onderzoek naar het blokkeren van internetsites. Dat gaat ons echt te ver. Wij vinden het amendement-Swinkels/Verhoeven een mooi amendement en willen het daar graag bij houden. Er zijn ook moties over het reclameverbod ingediend. Ik heb het al eerder gezegd. Wij vinden wel dat de legale aanbieders de kans moeten krijgen om reclame te maken, op een nette manier natuurlijk. Wij zullen daarom tegen de moties over het reclameverbod stemmen.

Dan de motie onder letter O van de SP. Wij vinden vijf jaar echt te lang. Wij zijn het eens met de termijn van twee jaar wat betreft de evaluatie.

De voorzitter:

Dank. Mevrouw Gerkens.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens i (SP):

Voorzitter. De SP zal de moties onder de letters N en P steunen. Die gaan over een verbod op reclame voor gokken. Wij zijn ook voor de motie-Bikker onder letter K, over jongeren in problemen door gokken. Wij zijn tegen de motie onder letter L van de heer Postema, over een afkoelingsperiode van twee jaar. Wij zijn van mening dat dit echt te kort is. Wij vinden dat een weinig effectieve termijn, eerder symbolisch dan dat het iets gaat opleveren. Wij zijn tegen de motie om internetsites te blokkeren, omdat een dergelijke motie de verantwoordelijkheid neerlegt bij de access providers en het bovendien met de standaard-VPN te omzeilen, die door heel veel mensen al wordt gebruikt. Daarmee is die niet effectief.

De voorzitter:

Dank. Is er nog iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Mevrouw Bikker nog.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker i (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. In dat hoekje is het ook een eind weg, hoor.

Voorzitter. De ChristenUnie stemt tegen het wetsvoorstel dat online gokken wil reguleren. De minister verwacht geen opstuwend effect van gokkers en probleemgokkers, maar de omliggende landen laten anders zien. De minister ziet geen probleem in verhouding tot de andere wettelijke gokregimes. Wij hebben daar wel grote zorgen bij. Wij vrezen dat daar de deur naar verruiming wordt opengezet.

Mijn fractie stemt voor de motie-Diederik van Dijk c.s. onder letter N, de motie-Gerkens c.s. onder letter O en de motie-Strik c.s. onder letter P.

De motie-Gerkens c.s. onder letter O is voor mijn fractie een sterkere vertaling van de opdracht die de Tweede Kamer al meegaf bij dit wetsvoorstel om illegale aanbieders te weren. De motie-Postema c.s. onder letter L zien wij als vermindering van die opdracht en daarom stemmen wij tegen.

Dan de motie-Postema c.s. onder letter M. De oproep die hieruit spreekt om illegale aanbieders daadwerkelijk te weren, steunen wij. Het genoemde instrument, artikel 54a Wetboek van Strafrecht, spreekt eerlijk gezegd nog niet bepaald tot de verbeelding van mijn fractie, maar dat maakt het weren van illegale aanbieders zeker een terecht punt bij de evaluatie van het wetsvoorstel. Dat maakt dat we in de eindsom de motie zullen steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Zijn er geen andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen, ook niet in de uiterste linker- of rechterhoek van de Kamer? Ik zie dat dit niet zo is.

Dan gaan wij over tot de stemmingen, en dan is als eerste aan de orde de stemming over de motie-Bikker c.s. (33996, letter K), over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (33996, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan kom ik toe aan de stemming over de motie onder letter O. Omdat deze motie verder gaat dan de motie onder letter L, wordt deze als eerste in stemming gebracht.

We stemmen opnieuw bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (33996, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik stel opnieuw voor om te stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Postema c.s. (33996, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD en de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan gaan we naar de motie-Postema c.s. onder letter M over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Postema c.s. (33996, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De motie-Strik c.s. onder letter P komt als eerste in stemming, omdat deze verdergaand is dan de motie onder letter N.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (33996, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Diederik van Dijk c.s. (33996, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Daarmee hebben we de stemming over de moties behorende bij het wetsvoorstel gehad, en gaan we over tot de stemming over het wetsvoorstel zelve.