35.143 (R2120)

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het KoninkrijkDit verdrag werd door de regering aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De stilzwijgende goedkeuring is doorbroken door de middels een brief van het Tweede Kamerlid Karabulut (SP) c.s. (TK, 2) gevraagde uitdrukkelijke goedkeuring door de Staten-Generaal.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, PvdD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 2020 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

29 maart 2019

titel

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

inwerkingtreding

Artikel 1 van deze rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

23