35.196

Goedkeuring besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968Dit wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019PDF-document tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA). Deze goedkeuring bij wet is vereist ingevolge artikel 16, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

De aanpassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 houdt verband met de met ingang van 1 januari 2019 doorgevoerde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 percent naar 9 percent. Die wijziging heeft als gevolg dat met ingang van 1 januari 2019 een bedrag dat gelijk is aan 9 percent (was 6 percent) van het verschil tussen 125 percent van de kosten van de aanschaffing van spijzen en dranken door een ondernemer voor het personeel en hetgeen aan het personeel in rekening is gebracht, wordt uitgesloten van de mogelijkheid tot aftrek van de aan de ondernemer in rekening gebrachte omzetbelasting, de zogenoemde voorbelasting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 6 juni 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 april 2019

titel

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst (op grond van artikel 7 van de Bekendmakingswet).


Documenten