35.244

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-ZeelandMet de Partnerschapsovereenkomst (Trb. 2016, 174PDF-document) beogen de partijen een versterkt partnerschap tot stand te brengen en nauwer en intensiever samen te werken inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

In de Partnerschapsovereenkomst bevestigen de partijen allereerst hun gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur. Daarnaast benadrukken zij het belang van een groot aantal reeds bestaande verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Vervolgens bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Het gaat daarbij respectievelijk om de politieke dialoog en de samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid, de samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp, de samenwerking op economisch en handelsgebied, de samenwerking inzake recht, vrijheid en veiligheid, de samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en de informatie-maatschappij, de samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur en persoonlijke contacten en de samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer.

Overigens beoogt de Partnerschapsovereenkomst met Nieuw-Zeeland daarmee hetzelfde doel als de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (35.243) (Trb. 2018, 30PDF-document). Beide verdragen zijn dan ook vrijwel gelijk aan elkaar.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is door de Tweede Kamer op 10 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 5 november 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2019

titel

Goedkeuring van de op 5 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (Trb. 2016, 174)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten