35.279

Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek ArmeniëDoel van deze Brede en versterkte Samenwerkingsovereenkomst is het versterken van de Europese Unie met Armenië (Trb. 2018, 41PDF-document).

In 1996 werden de bilaterale relaties geformaliseerd in een Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO), waarin de nadruk lag op handel, investeringen en ontwikkelingssamenwerking. Het PSO trad op 1 juli 1999 in werking (Trb. 1999, 130PDF-document). Met dit wetsvoorstel vindt er een verdieping en verbreding van het PSO plaats.

De Overeenkomst biedt versterkte handvatten om de politieke en economische samenwerking vorm te geven, waarbij fundamentele internationaalrechtelijke waarden en democratische beginselen de uitgangspunten zijn. Zo bevat de nieuwe Overeenkomst meer gedetailleerde afspraken over samenwerking op het gebied van sanitaire en fytosanitaire standaarden. Ook op het terrein van onder andere energie, milieu, klimaatverandering, belastingen en douane zijn verdergaande afspraken opgenomen.

Eveneens is een belangrijk verschil dat de partijen in de nieuwe Overeenkomst het streven uitspreken de dialoog en samenwerking op het terrein van buitenlands en veiligheidsbeleid te intensiveren. De Overeenkomst bevat bepalingen die zien op conflictpreventie en crisismanagement, regionale stabiliteit, de bestrijding van de proliferatie van massavernietigingswapens, alsook contraterrorisme.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 12 december 2019 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2019

titel

Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten