35.320

Verzamelwet OCW 2020Met dit wetsvoorstel worden een vijftigtal wetten gewijzigd op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiermee wordt een start gemaakt met een cyclus van jaarlijkse verzamelwetten voor de wetgeving op de beleidsterreinen van OCW.

De voorstellen hebben een onderlinge samenhang door de afbakening van de beleidsterreinen, zijn niet omvangrijk of complex en zijn politiek niet omstreden. De voorstellen hebben bovendien geen (substantiële) financiële gevolgen.

De in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt worden getypeerd:

 • – 
  correcties van verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies;
 • – 
  wetstechnische verbeteringen en herformuleringen;
 • – 
  wetgeving in lijn brengen met de evidente bedoeling van een eerdere wet(swijziging);
 • – 
  schrappen van «dode letters»;
 • – 
  kleine niet louter technische wijzigingen, met als indicaties:geen financiële gevolgen;
  • geen gevolgen voor regeldruk;
  • geen of alleen positieve gevolgen voor de doelgroep;
  • noodzakelijke wijzigingen die aantoonbaar draagvlak hebben (no regret);
  • geen grote gevolgen voor de uitvoering;
  • codificatie van een bestaande onomstreden (uitvoerings)praktijk.

Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 januari 2020 als hamerstuk door de Tweede Kamer afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 11 februari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2019

titel

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2020)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XII, onderdeel J, en XXVI, onderdeel Q, in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werken zij terug tot 1 juli 2004.

Documenten