35.350 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2019. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 19 december 2019 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2020 als hamerstuk afgedaan. PVV en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten